February 23, 2018

Tiết Lộ Cơ Hội

Jam City

 

Vòng Quay đã mua:

 • 5 Xu 14,08%
 • 5 Xu 14,08%
 • 7 Xu 14,08%
 • 1 Bánh Cầu Vồng 14,08%
 • 1 Mạng không giới hạn (30 phút) 14,08%
 • 3 Xu 14,08%
 • 1 +5 lượt đi 14,08%
 • 99 Xu 1,41%

 

Túi Nguyên Liệu nổi bật:

 • 12 Phổ thông + 2 Hiếm 51,2%
 • 8 Phổ thông + 4 Hiếm 48,8%

 

Rương Nguyên Liệu nổi bật:

 • 48 Phổ thông + 8 Hiếm 51,2%
 • 32 Phổ thông + 16 Hiếm 48,8%